آستر

asteraster astee dark milka

 

Aster :نام علمی

Strelitziaceae :خانواده

جالب است بدانید نام این گیاه از نام ملکه شارلوت استرلیتز،همسر ژرژ سوم پادشاه انگلستان گرفته شده است!

گونه ای از این گیاه به نام پرنده بهشتی معروف است.

این گیاه بومی جنوب آفریقا (کاپ)است. گل های این گیاه نیز به صورت شاخه بریده در برخی گل فروشی ها موجود می باشد.

البته نوع مرسوم نگهداری گیاه آستر،نگهداری آن در گلدان (معروف به گل های آپارتمانی )می باشد.

شرایط نگهداری: این گیاه نور فراوان و تقریبا مستقیم ، به ویژه در فصول سرد را لازم دارد.

دمای معمولی اتاق حدود17درجه برای رشد گیاه آستر مناسب است.

آستر گیاهی مقاوم به خشکی بوده و آبیاری 10تا14 روز یکبار برایش کافی ست.(ضمن اینکه در تابستان می بایست آبیاری به حداقل برسد.)

تکثیر: این گیاه می تواند از طریق بذر تکثیر شود؛ولی روش چندان مناسبی نیست، چرا که هم روندی طولانی دارد هم برای به دست آوردن بذر باید لقاح مصنوعی انجام پذیرد.بنابراین بهترین روش تکثیر گیاه، تکثیر رویشی از طریق تقسیم بوته در بهار و تابستان است.

بیماری: برای حفاظت از گیاه آستر بهتر است شرایط مناسب آبیاری و نور گیاه مطابق نیازش کاملا  رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است دچار بیماری هایی مثل شته، کنه و نماتد شود و یا آفاتی چون سفیدک پودری ، انواع زنگ و قارچ ها به گیاه حمله کنند.

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian