کاهوی وحشی(خس بری)

KAHOO VAHSHI (1)KAHOO VAHSHI (3)KAHOO VAHSHI (4)

کاهوی وحشی(خس بری) LACTUCA VIROSA

خانواده: Astraceae

مشخصات: گیاهی است 2ساله با ریشه ای استوانه ای و افشان و تعداد زیادی ریشه فرعی. ساقه افراشته، توخالی، بدون کرک، منشعب و به ارتفاع حدود یک متر و بیشتر است. برگ های پایینی بدون دمبرگ ، ساقه آغوش،خاردار و دارای لوب هی رو به عقب می باشند.گل آذین شامل دستجات راسی از کلاپرک های حاوی گل های زبانه ای به رنگ زرد روشن است. میوه فندوقه سیاه رنگ ،کوچک با جقه ای انتهایی می باشد. پارانشیم پوست غنی از آوند های حاوی شیرابه است. گیاه مذکور به حالت خودرو در اغلب نقاط اروپا یافت گردیده، در زمین های آهکی و آفتابگیر رشد می یابد. موسم برداشت این گیاه اواخر تابستان یعنی هنگام گلدهی آن است.

پراکنش عمومی: اغلب نقاط اروپا، مناطق معتدل آسیا، شمال آمریکا.

پراکنش در ایران: وجود این گیاه در ایران مورد تردید است.

بخش های مورد استفاده: برگ ها و شیرابه(لاکتوکاریوم)

ترکیبات شیمیایی: آلکالوییدی با ساختمان نامشخص، اسید های آلی و ترکیبات تلخ، استری به نام لاکتوسرول، لاکتوپیکرین، لاکتوسین،نوعی الکل،برخی آنزیم ها.

خواص درمانی: آرام بخش و خواب آور.

اشکال دارویی: دمکرده، عصاره روان ،شیره.

ملاحظات: شیرابه حاصل از آوند های شیرابه دار ساقه این گیاه لاکتوکاریوم خوانده می شود و اثراتی شبیه تریاک دارد با این تفاوت که اعتیاد آور نیست. سمیت گیاه مذکور قابل توجه بوده، ممکن است سبب مرگ ناشی از فلج عضله قلب گردد.

بدون تصویر