پنجه گرگ

PANJEH GORG (1)PANJEH GORG (2)

پنجه گرگ Lycopodium clavatum

خانواده: lycopodiaceae

مشخصات: گیاهی است با ساقه های رونده که ریشه نابجای آن از ساقه های رونده پایینی منشا می گیرد. انشعابات متعدد، چنگالی و پوشیده از برگ های خطی، همپوشان ، سبز رنگ و مختصری دانه دار می باشند. 2-1اندام سنبلک مانند در انتهای انشعاباتی که به ارتفاع 50-40سانتی متر یا بیشتر نیز ممکن است برسند، وجود دارند. این اندام ها واجد اسپورانژیوم های کلیوی حاوی اسپور های کروی با سطح مشبک می باشند و این اسپورها به صورت پودری زرد رنگ و چسبناک پراکنده می شوند. این گیاه معمولا در شمال و مرکز اروپا از جمله انگلستان به صورت خودرو در دشتها، زمین های بایر و مراتع رویش دارد و در تابستان جمع آوری می شود.

پراکنش عمومی: مناطق معتدل نیمکره شمالی، منطق قطبی و کوههای مناطق گرم نیمکره جنوبی.

پراکنش در ایران: در ایران گزارش نشده ولی احتمال وجود آن بعید است.

ترکیبات شیمیایی: رزین، قند، لیکوپودین، فیتوسترول، موم، چربی، گلیسرول

خواص درمانی: ضد احتقان، ضد خارش

اشکال دارویی: پودر، دم کرده

ملاحظات: اسپورهای این گیاه منحصرا به صورت پاشیدنی در انواع بیماریهای پوستی مصرف می شود. بعلاوه در صنایع آرایشی نیز از آن استفاده می شود. در صنایع داروسازی جهت جلوگیری از چسبیدن قرصها به هم و همچنین جهت پنهان کردن طعم ناخوشایند قرص کاربرد دارد. اسپورهای این گیاه در آتش بازی نیز کاربرد دارد چرا که با شعله درخشان و انفجارات پی در پی می سوزد.

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian