پروانش

PARIVASH (1)PARIVASH (2)PARIVASH (3)

پروانش catharanthus roseus

خانواده: apocynaceae

مشخصات: گیاهی است بومی کشورهای گرم و استوایی به ساقه افراشته، استوانه ای، چوبی و منشعب به رنگ سبز دارد. ساقه در فاصله کمی از قاعده و به صورت خمیده و سپس افراشته است.برگ ها متقابل و دارای دمبرگ کوتاه و پهنک تخم مرغی بیضی شکل یا سرنیزه ای با نوک تیز یا کما بیش تیز هستند. سطح بالایی برگ ها بدون کرک و براق است در صورتی که سطح زیرین روشن تر و غیر براق می باشد. گلها دمگل داشته و به طور منفرد در راس ساقه یا محور برگها قرار دارند؛ جام گل صورتی، لوله ای و دارای لوب های واژتخم مرغی است. این گیاه تا ارتفاع 80سانتی متر رشد می کند.و به صورت خودرو در اروپا دیده نمی شود. اندام های دارویی در فصل گلدهی برداشت می شوند.

پراکنش عمومی: بومی ماداگاسکار بوده و در سایر نقاط به صورت کاشته شده وجود دارد.

پراکنش در ایران: بومی ایران نیست ولی در برخی نقاط کاشته شده است.

بخش های مورد استفاده: برگ ها

ترکیبات شیمیایی: وین بلاستین، وینکر یستین(لوورکریستین)، وینروزید، وین سیستین.

خواص درمانی: سیتواستاتیک(متوقف کننده رشد سلول)

اشکال دارویی: جوشانده، عصاره روان، تنتور، فرآورده های همئوپاتی.

ملاحظات: خواص ضد سرطان این گیاه اخیرا شناخته شده است. سالهای طولانی از این گیاه جهت درمان بیماری قند استفاده میشد. این گیاه جز گیاهان بسیار حساسی است که در هوای آزاد نواحی گرم اروپا رشد می کند.ولی در نقاط سردسیر تنها در گلخانه قابل دوام است. زیرا درجه حرارت و رطوبت  محیط آن بایستی قابل کنترل باشد.

بدون تصویر

گالری هالیکوک

Arabic English Persian